Fluid interactive panel

On พฤษภาคม 15, 2013 by ramshero

หน้าที่ :  ค้นคว้าออกแบบวงจร ,ผลิตต้นแบบ ,ประสารงานผลิต ,ติดตั้ง
รูปแบบการติดตั้ง :  ติดแผงวงจรกับโครงสร้างรวมเป็นแผงใหญ่
ลักษณะการงาน : เมื่อแผงวงจรโดนน้ำหรือตัวนำ  LED ที่ซ่อนอยู่ด้านหล้งแผงวงจรจะเปล่งแสง ความสว่างขึ้นอยู่กับความเข้มของน้ำที่อยู่บนวงจร

Comments are closed.